แนวทางจัดการขยะมูลฝอย

with No Comments

การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการมีหลากหลายวิธี เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการหมักทำปุ๋ย เป็นต้น

ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณและประเภทของขยะ

เบื้องต้นควรทำการคัดแยกขยะ เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น

  •   ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำมากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก
  • ขยะเปียกสามารถนำมาหมักทำปุ๋ย เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
  • ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีเก็บหรือกำจัดที่ปลอดภัย

นอกเหนือจากนี้ 

  • ควรส่งเสริมภาคการผลิตที่ตระหนักและคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้วัสดุ ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดขึ้น
  • เพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
  • ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนรวมลงทุนและดำเนินการจัดการขยะ
  • ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ
  • รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชน

 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

Leave a Reply